Erityisosaaminen

NDT, Bobath fysioterapia

NDT (Neurodevelopmental treatment), Bobath-terapia on maailmanlaajuisesti tunnettu ja käytetty neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa. Lähestymistapa kuntoutuksessa tarkoittaa tapaa analysoida ja tulkita yksilön liikkumiseen, toimintakykyyn ja kommunikointiin liittyviä kykyjä ja haasteita, jotka aiheutuvat poikkeavasta lihasjänteydestä, sekä ratkaista havaittuja pulmia terapiatilanteissa ja yksilön elinpiirissä.

NDT, Bobath-terapiassa on keskeistä se, että yksilön ongelmanratkaisukyky kehittyy, hän rohkaistuu liikkumaan, ja kyky toimia mahdollisimman normaalisti lisääntyy keskushermostovauriosta huolimatta.

Vauvaterapia

NDT, Bobath vauvaterapiassa keskitytään vauvaikäisten lasten liikkumis-, toiminta- ja kommunikointitaitojen oppimiseen, rikastuttamiseen ja monipuolistamiseen, sisältäen intensiivisen vanhempien ohjaamisen näissä asioissa.

NDT, Bobath peruskurssin jälkeen syvennetään osaamista vauvojen kehityksessä ja terapiassa.

Reumasairaudet

Lasten ja aikuisten reumasairaudet

Reumasairauksissa fysioterapia on kipujen hoitoa, nivelten toimintakyvyn ylläpitämistä liikehoitojen avulla sekä omatoimisen harjoittelun opastamista. Huolehditaan nivelten liikkuvuudesta ja lihasten kunnosta, ja ehkäistään virheasentojen syntymistä. Ohjataan asiakasta niveltä säästäviin toiminta- ja liikkumistapoihin, sekä pyritään ylläpitämään työ- ja toimintakykyä.

Työterveys

Työfysioterapeutin tehtäviin kuuluu työn fyysisten kuormitustekijöiden arviointi ja korjaaminen vaikuttamalla työolosuhteisiin sekä työntekijän kykyyn suoriutua työtehtävistään. Toimintaan kuuluu sairauksien ennaltaehkäisyä ja jo olemassa olevien sairauksien parantamista. Työfysioterapeutin tehtäviin kuuluu mm. työpaikan ergonomiakartoitukset, -opastukset ja neuvonnat sekä työpaikkaliikunnan ohjaus.

Akupunktio

Akupunktuuri on vanha kiinalainen hoitomenetelmä, jossa potilasta pistetään neuloilla tarkoin määriteltyihin pisteisiin.

Suomessa lääkäreiden ja fysioterapeuttien antama akupunktuuri perustuu pääasiassa länsimaiseen käsitykseen akupunktiosta, ja sitä käytetään, kiinalaisen lääketieteen näkökulmasta, yksinkertaistaen lähinnä kipua lievittävässä tarkoituksessa.

Akupunktion käytöstä on hyviä kokemuksia erityisesti päänsärkyjen, migreenin sekä niska-, hartia- ja selkäkipujen hoidossa.

Purentalihasten käsittely

Purentalihasten käsittely ja harjoittelu auttaa vähentämään hampaiden yhteen puremista ja narskuttelua, sekä helpottaa yläniskaoireita ja näistä johtuvaa päänsärkyä.

Faskiamanipulaatio

Menetelmässä huomioidaan koko biomekaaninen malli, joka auttaa tulkitsemaan faskioiden osuutta tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöissä ja niiden hoidossa.

Urheilufysioterapia

Urheilufysioterapia kuuluu osaksi niin ammatti- kuin harrasteurheiluakin. Jotta liikunnasta nautitaan ja päästään hyviin urheilusuorituksiin on tärkeää ennaltaehkäistä vammojen syntyä oikein toteutetun harjoittelun ja lihashuollon avulla.

Urheilufysioterapiassa hoidetaan mahdollisia urheiluvammoja ja kuntoutetaan asiakasta takaisin täysipainoiseen harjoitteluun. Alun passiivisista hoidoista edetään aktiivisiin harjoitteisiin, korvaavaan harjoitteluun ja sitten takaisiin normaaliin kuormitukseen ja oman lajin pariin. Tärkeää on yhteistyö fysioterapeutin, asiakkaan (mahdollisesti asiakkaan vanhempien) ja valmennuksen välillä hyvän kuntoutumisen takaamiseksi.

Urheilufysioterapia voi käsittää myös ennaltaehkäisevän otteen, eli mukautetaan harjoittelua yhdessä valmentajien kanssa jo ennen vammojen syntymistä.

Asentohuimaushoidot